วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553

Interactive media


การออกแบบสื่อการเรียนมัลติมีเดียเรื่อง "World history culture"

สื่อการเรียนมัลติมีเดียแบบสนุกสนานสำหรับวิชาประวัติศาสตร์เบื้องต้น โดยเน้นการเรียงลำดับของเหตุการณ์

ที่เกิดขึ้นก่อนหลังในยุคสมัยต่างๆให้จดจำง่ายขึ้น


Multimedia design for learning "World history culture"

Multimedia design for learning about world culture history , focus on time line.


พัสสา ทวยหาญรักษา passa Tuayharnruksaโครงการออกแบบเกมส์เพื่อถนอมสุขภาพ "OfficeFun"

แฟลชเกมที่เล่นง่ายและช่วยถนอมสุขภาพของผู้เล่น

เนื่องจากตัวเกมจะชักนำให้ผู้เล่นทำกิจกรรมอื่นๆ

ช่วยให้ผู้เล่นได้ละสายตาออกจากหน้าจอและทำ

สิ่งอื่นนอกจากการพิมพ์และคลิกเมาส์


Game Design for Health Care "OfficeFun"

An easy flash game that cares the players’ health

becausethe game lets the players do something that

would lead them to look out from the monitor and

avoid typing or clicking the mouse.

พฤกษ์ เหล่าชัยพฤกษ์ Pruek Lawchaiyapruek


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น