วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553

Typographyการออกแบบชุดตัวอักษรเดอะยูนิเวิร์ส

จากจักรวาลที่เต็มไปเรื่องราวที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์และเรื่องราวความเชื่อที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ส่ิงเหล่านี้จึงได้ถูกออกแบบผ่านตัวอักษร

Typeface Design - The Universe Font Set

From THE UNIVERSE to TYPOGRAPHY.

พัชนุช อนุศาสน์อมรกุล Phachanut Anusasamornkul


การออกแบบตัวอักษรโดยใช้เครื่องหมายทางดนตรี

musiker เกิดจากการนำเครื่องหมายทางดนตรี มาตัดต่อกัน ซึ่งตัวอักษรแต่ละตัวจะมีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไปเหมือนโน้ตดนตรี ที่มีจังหวะหนักเบา พร้อมบอดี้เทกซ์ที่ได้รับการออกแบบเพื่อใช้งานควบคู่กับฟ้อนต์ชุดนี้

Lettering Design by using the musical sign

musiker make from that bring a musical sign to edit.Each of alphabet will have difference identity. As a music which differ from another and a body text that design for using together this font.

เอื้อมฤทธี จีรวัฒนเกษตร์ Euamrittee Jeerawatthanakaset


http://aebambies.wordpress.com/
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น